Samenwerking kunstenaar Astrid Stoffels en student Dóra Hegyi

Square

Naar aanleiding van de tentoonstelling Sustainability Art, een samenwerking tussen Vereniging Amstelland Kunst en Pulchri Studio, ontstond het contact met de Green Office van de TU Delft.

Na een rondleiding over The Green Village en een samenkomst in de TU Delft, beide georganiseerd door de studenten van The Green Office om de kunstenaars nieuwe inzichten en kennis over duurzaamheid te verschaffen, ontstond een nieuw onderdeel van Sustainability Art. Een tentoonstelling in TU Delft Library  waarvoor studenten en kunstenaars hun krachten bundelen en samen aan de slag gaan voor een duurzaam kunstwerk.

Student Dóra Hegyi (landschapsarchitectuur en Urbanism)  en kunstenares Astrid Stoffels hebben elkaar gevonden voor een samenwerking.  Beide enorm enthousiast om te brainstormen over een gezamenlijk kunstwerk.  Hoe leuk en interessant is deze ontmoeting waar kunst en wetenschap samenkomen en waar verschillende personen elkaar kunnen aanvullen.

Dóra en Astrid hebben in eerste instantie via de mail ideeën uitgewisseld waarna een ontmoeting in een café in Leiden het vervolg werd. Het was leuk, leerzaam en gezellig om onder het genot van een kopje koffie elkaars verhalen en werkzaamheden te horen.  De klik was er meteen toen de afstudeeropdracht van Dóra Hegyi, over de problematiek van de drinkwatervoorziening in Cape Town, Afrika overeenkomsten heeft met de visie achter de kunstwerken van Astrid: de ongelijkheid, de armoede tegen rijkdom,  de klimaatproblematiek in de wereld.

Tijdens hun ontmoeting hebben ze de eerste opzet voor het nieuwe gezamenlijke kunstwerk op papier gezet,  het idee was ontstaan.  Het uitgangspunt voor het nieuwe werk was het ontstaan van het kunstobject van Astrid, Light on Plastic Soup,  dat zij heeft gemaakt voor de tentoonstelling SustainabilityArt.  Hoe kom je van plastic sushiboxen recycling tot een kunstobject, dat aandacht vraagt voor de vervuiling van het klimaat. 

Voor het vervolgtraject zullen Dóra en Astrid beide hun eigen expertise inzetten in de vorm van vervaardigen kunstvoorwerp, fotografie, computerbewerking en informatietekst  met als eindresultaat een nieuw gezamenlijk kunstwerk, dat te zien zal zijn tijdens de tentoonstelling in de TU Delft Library.

Tekst:
Astrid Stoffels (Kunstenaar) en Dóra Hegyi (Student)

Student Dóra Hegyi (landschapsarchitectuur en Urbanism) aan het werk op de universiteit.
Kunstenaar Astrid Stoffels aan het werk in haar atelier.

Collaboration artist, Astrid Stoffels and student, Dóra Hegyi


Another result of the SustainabilityArt exhibition, an initiative of Vereniging Amstelland Kunst and Pulchri Studio, was the collaboration with TU Delft’s Green Office.

After a tour of The Green Village and a meeting at the TU Delft, both organized by the students of The Green Office to provide the artists with new insights and knowledge about sustainability, a new addition to Sustainability Art was born. Students and artists will join forces and will work together for a sustainable artwork for an upcoming exhibition in TU Delft Library.

One of the collaborations is between Student Dóra Hegyi (Landscape architecture and Urbanism) and artist Astrid Stoffels. Both are enormously excited to brainstorm about a joint artwork. How nice and interesting is this co-creating where art and science come together and where different people can complement each other.

Dóra and Astrid initially exchanged ideas via e-mail, after which a meeting in a café in Leiden became the continuation. It was fun, educational and fun to hear each other’s stories and activities while enjoying a cup of coffee. The chemistry was immediate there when Dóra Hegyi’s graduation assignment, about the problems of drinking water supply in Cape Town, Africa, was in line with the vision behind Astrid’s artworks: inequality, poverty, climate issues in the world.

During their meeting they put the first set-up for the new joint artwork on paper, the idea was born. The starting point for the new work was the creation of the art object of Astrid, Light on Plastic Soup, which she created for the SustainabilityArt exhibition. How do you turn plastic sushi box recycling into an art object that calls attention to the pollution of the climate.

For the follow-up Dóra and Astrid will both use their expertise in the form of making art, photography, computer processing and information text with the end result a new collective work of art that will be on display during the exhibition in the TU Delft Library.

Text
Astrid Stoffels (Artist)  and Dóra Hegyi (Student)