Samenwerkingsproject voor de TU Library door Rick v.d. Brink (TU) en Landschapskunstenaar Marian Meerbeek

Square

Wij hebben een kijker gemaakt die de toeschouwer caleidoscopische beelden van uitgestorven vlinders laat zien.

We hebben elkaar voor het eerst ontmoet bij de TU Library. Wij besloten samen te gaan werken vanwege onze gemeenschappelijke interesse voor de natuur en de leefomgeving voor mens en dier. Ook maken wij ons beiden veel zorgen om de grootschalige bomenkap.

Marian Meerbeek

Het oerwoud is het leefgebied voor veel diersoorten en insecten, maar bovendien zijn bomen de longen van de aarde. Bomen zuiveren de lucht van vervuiling door CO2.

Om te beginnen hebben we discussies gevoerd over de grootschalige bomenkap wereldwijd en het effect hiervan op aarde, klimaat, mensen en dieren. Daarna hebben we overlegd over hoe we dit zouden kunnen visualiseren en tegelijkertijd hierover een statement maken.

Rick van de Brink

Ons uitgangspunt was de ontbossing door bomenkap en de gevolgen hiervan voor aarde, klimaat, mensen en dieren. Het belangrijkste doel van deze bomenkap -behalve voor het hout- is ruimte maken voor landbouw.

Op de vrijgekomen grond worden gewassen verbouwd die d.m.v.  kunstmest zo snel mogelijk moeten groeien (bijvoorbeeld palmbomen voor palmolie). Er wordt bovendien veel gebruik gemaakt van insecticiden.

Door het gebruiken van dit landbouwgif gaat het heel slecht met de vlinders en bijen, die juist zo onmisbaar zijn voor de bestuiving van de gewassen die ook als voedingsbron moeten dienen voor mens en dier. Door de vervuiling en met name door gebruik van dit landbouwgif zijn er de afgelopen 100 jaar alleen al in ons land ruim 60 soorten vlinders uitgestorven! Daarom willen wij een statement maken door een aantal uitgestorven vlinders te laten zien door onze caleidoscopische kijker.

Titel:          Caleidoscopische kijker

Materiaal:  oude boeken, hergebruikt karton, LED licht

Collaboration Sustainability Art project for TU Library by Rick v.d.  Brink (TU Green Office) and Landscape Artist Marian Meerbeek

Together we created a kaleidoscopic viewer, wich shows you pictures of extinct butterflies.

We first met at the TU Library. We decided to work together because of our kindred interests in nature and environment. Also, we are both concerned about the logging of forests. The forest is a habitat for various species, but besides that, trees are also the longues of the earth. Trees cleanse the air from CO2 pollution. 

At first, we had several discussions about the logging and how this affects the earth, climate, humans and animals. Main purpose of logging, besides for wood, is to make space for agriculture. Then we discussed about how we should visualize all this and make a statement at the same time.

Our starting point was deforestation by logging and its consequences for Earth, climate, humans and animals. Trees are mainly cut down to make room for agriculture. Crops cultivated on these grounds, should grow as soon as possible  through artificial fertilizer; for instance, palm trees for palm oil. Insecticides are also widely used.

Using these agrotoxics is very bad for the butterflies and bees, which are so indispensable for the pollination of the crops that also serve as a source of food for humans and animals. Because of the pollution and, in particular, the use of these agrotoxics, in The Netherlands alone 60 species of butterflies are extinct since the last hundred years!

That is why we would like to make a statement with our Kaleidoscopic Viewer.

Title:          Kaleidoscopic Viewer

Material:    Old books, recycled cardboard, LED light

Size:          ca. 1.20 x 0.60 x 0.90 mtr.

Afmeting:   ca. 1.20 x 0.60 x 0.90 m.